Regulamin strony

Właścicielem strony internetowej www.krystyna.info jest Krystyna.info Krystyna Łuczka z siedzibą w Chełmie, przy ul. Lwowska 13 A, NIP 5630004798

Niniejszy Regulamin zawiera warunki wykonywania przez Krystyna.info Krystyna Łuczka , na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z serwisu krystyna.info

Krystyna.info Krystyna Łuczka nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem serwisu, bowiem zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określony organizator turystyczny oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów danego organizatora. Krystyna.info Krystyna Łuczka pośredniczy w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym organizatorem turystyki. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych usługodawców udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez uczestnika/podróżnego również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych. Wobec powyższego stają się one częścią umowy pośrednictwa zawieranej przy udziale Krystyna.info Krystyna Łuczka.

Krystyna.info Krystyna Łuczka służy pomocą oraz informacją dotyczącą warunków wizowych, nie odpowiada jednak oraz nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wiz.

1. Rezerwacja

1.1 Rezerwacja założona poprzez stronę krystyna.info nie oznacza gwarancji wyjazdu i nie jest równoznaczna z zablokowaniem miejsc w systemie rezerwacyjnym. Dostępność miejsc jest każdorazowo sprawdzana.

1.2 Potwierdzeniem rezerwacji jest przesłanie Klientowi (faksem, bądź, na wskazany w zgłoszeniu adres, e-mail) umowy oraz informacji dot. Warunków Uczestnictwa danego Organizatora.

1.3 Umowa zostaje potwierdzona w momencie odesłania przez Klienta czytelnie podpisanego dokumentu oraz dowodu opłaty za założoną rezerwację. Prosimy o przestrzeganie ustalonych z konsultantem krystyna.info terminów płatności. Dzięki temu Klient ma gwarancję utrzymania wstępnie rezerwowanych miejsc.

1.4. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich podanych w zleceniu rezerwacji uczestników. Krystyna.info Krystyna Łuczka odpowiedzialny jest wobec uczestnika/podróżnego za prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej, dostępnej na stronie internetowej www.krystyna.info

2. Płatność

2.1. Krystyna.info Krystyna Łuczka jako agent turystyczny jest uprawniony do pobrania od Klienta, w imieniu organizatora podróży, należności za zakupione usługi

2.2. Należności za zakupione usługi i świadczenia płatne są wg warunków podróżowania i płatności wybranego organizatora lub przewoźnika w uzgodnionych terminach. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Gwarantuje to terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez podróżnego. Brak opłaty za zarezerwowane świadczenia i usługi, w wyznaczonym warunkami uczestnictwa terminie, upoważnia Krystyna.info Krystyna Łuczka do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami podróżowania i płatności danego organizatora. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Klienta

2.3. Jeżeli organizator podróży oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży, to kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi.

2.4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego eCard.

3. Odstąpienie przez Klienta od umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników

3.1 Każdy uczestnik podróży może w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży odstąpić od zawartej przy udziale Krystyna.info Krystyna Łuczka umowy. Ewentualne opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży. Warunki odstąpienia od umowy dostępne są, jako integralna część Warunków Podróżowania i Płatności, przed każdą rezerwacją w formularzu zgłoszeniowym. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Krystyna.info Krystyna Łuczka pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacje przekazywane ustnie i telefonicznie nie będą uznawane za wiążące.

3.2 Krystyna.info Krystyna Łuczka informuje, że jeżeli na życzenia klienta będą podejmowane po zawarciu umowy, zmiany w odniesieniu do terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to organizator podróży pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego. Zmiana rezerwacji usługi, w której uczestniczy Krystyna.info Krystyna Łuczka, następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora Opłaty z tytułu zmiany lub odstąpienia od rezerwacji podane są w warunkach uczestnictwa oraz w opisach taryf danego przewoźnika lotniczego . Zwrot kosztów z tytułu nie odbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej.

3.3 W przypadku podróży pakietowych (w tym podróży Last Minute) obowiązują Ogólne Warunki Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży, które dostępne są przed każdą rezerwacją i które rezerwujący musi jednoznacznie zatwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rezerwacyjnym.

3.4. W przypadku rezerwacji pokoi hotelowych obowiązują uregulowania obowiązujące w danym hotelu lub uregulowania pośredniczącego organizatora podróży.

3.5. Rezygnacja z zakupionej imprezy jest możliwa na zasadach wynikających z Ogólnych Warunków Uczestnictwa organizatora, którego dotyczy zakupiona impreza.

4. Usługi, z których nie skorzystano
Jeżeli podróżujący nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to organizator podróży lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Polecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia podróży.

5. Dokumenty podróży
W przypadku podróży pakietowych wszystkie dokumenty podróży zostaną przekazane Klientowi bądź agentowi turystycznemu przez organizatora podróży dopiero po całkowitym uregulowaniu płatności. Sposób przekazania klientowi dokumentów określa Organizator. W przypadku rezerwacji krótkoterminowych dokumenty podróży zostaną zdeponowane na stanowisku odpraw Organizatora na właściwym lotnisku. Dokładniejszych informacji udzieli wszystkim klientom doradca podróży po dokonaniu rezerwacji. Koszty przesłania dokumentów ekspresową drogą kurierską ponosi klient.

6. Ubezpieczenia
Organizator podróży, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych danego organizatora. Powyższe ubezpieczenie jest zawarte w końcowej cenie podróży. Polecamy zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezach turystycznych.

7. Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne
Organizator imprezy zobowiązany jest do poinformowania klientów przed zawarciem umowy o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, obowiązujących w krajach docelowych oraz ich ewentualnych zmianach, a w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie wizy oraz innych wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. Każdy uczestnik podróży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy turystycznej, a także za posiadanie niezbędnych dokumentów podróży. Wszystkie niedogodności, które powstaną z powodu nieprzestrzegania niniejszych przepisów, obciążają podróżnego, nawet wówczas gdy przepisy te miałyby się zmienić po dokonaniu rezerwacji. W ramach ustawowych obowiązków Krystyna.info Krystyna Łuczka  w każdym wypadku udziela Klientom rzetelnych informacji do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez organizatorów turystyki. Wyczerpujące i aktualne informacje znajdą Państwo w poradniku “Polak za granicą” na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl.

8. Ochrona danych
Krystyna.info Krystyna Łuczka  zobowiązuje się, wykorzystywać dane uzyskane, przetwarzane i zachowywane podczas rezerwacji, rejestracji wyłącznie do celów realizacji umów zawieranych przy współdziałaniu firmy Krystyna.info Krystyna Łuczka  oraz nie przekazywać ich dalej niezwiązanym osobom trzecim, o ile nie istnieje w tym względzie żadne ustawowe lub wymagane z urzędu zobowiązanie, na przykład w celu zwalczania nadużycia, w szczególności nadużycia kart kredytowych.

9. Postanowienia końcowe
Krystyna.info Krystyna Łuczka  dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach www.krystyna.info (w szczególności materiały dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, dlatego też wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem (Użytkownikiem Serwisu) umowie o świadczenie usług turystycznych oraz w Warunkach Imprez Turystycznych.

Proszę czekać ...